Welkom op de website van Hove Beweegt.

Bezoek ons op facebook of twitter voor de dag-op-dag nieuwsjes ...

 


 


De 'grote' Beweeger niet in de bus gevonden?

Download hier de pdf!

beweeger mei2017lr.pdf


31 maart 2017


Verkavelingsdossier Lege Veldkantlaan Zuid (voorlopig) terug naar af

Alweer enkele opvallende nieuwe ontwikkelingen in het verkavelingsdossier van de zone ‘Lege Veldkantlaan Zuid’. Ten zuiden van de Lege Veldkantlaan ligt er 8,3 ha woongebied dat eigendom is van het OCMW van de stad Antwerpen. In het kader van de schuldafbouw van de stad Antwerpen heeft het OCMW een plan opgevat om die bouwgronden te verkopen. In 2016 hadden het Hovese gemeentebestuur en het OCMW een overeenkomst bereikt over de indeling van het gebied: een compromis tussen het bebouwen van de zone en waar mogelijk het behoud van de open ruimte. Het schepencollege wilde daarvoor een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opstellen zodat er juridische zekerheid zou ontstaan voor alle betrokken actoren. In een advies van de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid wordt nu echter gesteld dat de opmaak van een RUP geen enkele juridische zekerheid biedt omdat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Hove hoe dan ook een hogere juridische waarde heeft en in een eventueel geschil altijd kan worden gebruikt tegen een mogelijk RUP. Het ruimtelijk structuurplan van Hove volgt enerzijds in zijn bindende bepalingen het Vlaams Gewestplan, waarin dat bewuste gebied als woongebied is ingekleurd, en stelt anderzijds in zijn richtinggevende bepalingen dat die zone zoveel mogelijk van bebouwing gevrijwaard moet blijven. Een paradoxale situatie dus, waarbij het koffiedik kijken is welk principe uit ons GRS (bebouwing vs. open ruimte) juridisch de bovenhand zou halen … Voorlopig komt er dus in ieder geval geen RUP voor die zone en blijft het contradictorische ‘oude’ GRS van kracht.

Om die merkwaardige patsituatie in de regelgeving op te lossen, bestaat er maar één oplossing: een nieuw ‘Ruimtelijk Beleidsplan’ (de opvolger van de ruimtelijke structuurplannen), waarin de gemeente heel duidelijk en onomwonden tegenover de hogere overheden kan stellen dat het hele gebied open ruimte moet blijven. Een eerste stap voor zo’n Ruimtelijk Beleidsplan werd al gezet: de ontwikkeling van een ‘vlekkenplan’ door de Gecoro (= Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening), waarin de huidige woon- en bouwstructuur van onze gemeente via gekleurde ‘vlekken’ in kaart werd gebracht. De volgende stap wordt dan de omschrijving van de ruimtelijke beleidskeuzes voor de toekomst, met hopelijk de volledige vrijwaring van de resterende open ruimtes in onze gemeente.Maar zover zijn we dus nog niet. Nu is nog steeds het oude ruimtelijk structuurplan van kracht. Als het in de huidige situatie ooit tot een bouwaanvraag in die zone zou komen, kan de gemeente een beroepsprocedure opstarten en dan wordt het afwachten welk principe het haalt: de baksteen of het open landschap …

Pijnlijke voetnoot: de zone ‘Lege Veldkantlaan Zuid’ valt binnen het zogenaamde ‘Grootstedelijk Gebied Antwerpen’ (inderdaad: de grootstad in Hove …), een beslissing van de Vlaamse regering Peeters I in 2009. Dat houdt in dat er naar stedelijke maatstaven minstens 25 woningen per ha dienen te komen.


Geen subsidies voor fietspad Lintsesteenweg tijdens komende heraanleg …

Op het einde van vorig kalenderjaar hadden we het bestuur erop gewezen dat we voor de heraanleg van de Lintsesteenweg wel eens in aanmerking konden komen voor subsidies van het provinciale Fietsfonds. Dat fonds kan worden aangesproken als een gemeente een fietspad heraanlegt dat zich op het zogenaamde Bovenlokale Functionele Fietsroutenetwerk (BFF) bevindt, het netwerk van fietspaden voor school- en werkverkeer tussen verschillende gemeentes. De provincie kan dan de investering tot 80% terugbetalen. In eerste instantie werd onze opmerking van tafel geveegd, maar op 27 december 2016 mochten alle gemeenteraadsleden een schrijven van de burgemeester ontvangen waarin gesteld werd dat er voor de heraanleg/vernieuwing van de fietspaden op de Lintsesteenweg wel degelijk een geldig subsidiedossier via het provinciale Fietsfonds mogelijk was. Nochtans, zo werd er ook nog in de brief vermeld, bleek een plan om aan beide zijden een fietspad aan te leggen niet goedgekeurd te zijn door Aquafin, de beheerder van de werken. Een fietspad aan beide zijden scoort sowieso beter bij een aanvraag voor de subsidies. Drie maanden later vroegen we ons af of er nog werk gemaakt was van een aanvraag bij het Fietsfonds. We werden daarover op de gemeenteraad met een kluitje in het riet gestuurd, want de brief zou bedoeld geweest zijn voor een mogelijke volgende stap in de heraanleg van de Lintsesteenweg, meer bepaald vanaf de Magdalena Vermeeschlaan tot in Lint … De zoektocht naar subsidies voor de huidige heraanleg is volledig stopgezet. Een gemiste kans …

Het nieuwe dubbelrichtingsfietspad op de Lintsesteenweg wordt 2,44 meter breed. De rijbaan voor het autoverkeer wordt versmald van 6 meter (huidige situatie) naar 5,60 meter. De fietsoversteken aan de Lijsterbessenweg en de Diepestraat zouden een okergele slemlaag krijgen. We vroegen ons tijdens de afgelopen gemeenteraad luidop af of dat voldoende veiligheid kan bieden voor de fietsers. We voegden er meteen aan toe om op die punten de typische rechthoekige verlichtingspalen te voorzien. Die palen worden standaard in het geel-zwart geschilderd. Misschien een extra argument voor ons gemeentebestuur …?

Op vorige gemeenteraden hadden we er al voor gepleit om de zone 30 uit te breiden tot aan het rondpunt ter hoogte van de Albert Claessensstraat en ervoor te zorgen dat de snelheid op datzelfde rondpunt zou afnemen, zeker als de eilanden ter hoogte van de fietsoversteken zouden verdwijnen. Het college heeft toegezegd om ons op die 2 punten te volgen. We zijn benieuwd, vooral naar de nieuwe structuur van het rondpunt …

De eerste fase van de werken (Magdalena Vermeeschlaan – rondpunt) start normaal gezien op 18/4. Het einde van de volledige heraanleg en van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Jos Coveliersstraat is voorzien voor 15 maart 2018.


… Wel subsidies voor heraanleg fietspad Mortselsesteenweg?

Tijdens de voorstelling van de resultaten van de Fietsbarometer voor Hove benadrukte de burgemeester dat het fietspad langs de Mortselsesteenweg nog voor het einde van deze legislatuur zou worden heraangelegd. Vandaar onze vraag tijdens de afgelopen gemeenteraad om wat meer toelichting te krijgen het vooropgestelde stappenplan van de werken en de concrete timing. Als ook de Mortselsesteenweg opengaat, wordt er in het komende anderhalf jaar op de Hovese ‘noord-zuidas’ op 3 plaatsen (Leliestraat, Lintsesteenweg en Mortselsesteenweg) gegraven en geboord, boven op de huidige werken aan de Geelhandlaan op diezelfde as ...

De heraanleg van de smalle strook tussen de Wouwstraat en het centrum (de benaming ‘fietspad’ is hier een aanfluiting van het woord …) is meer dan ooit noodzakelijk. Hoewel de burgemeester op een van de vorige gemeenteraden de legendarische woorden sprak dat hij “het tijdens een wandeling op die strook allemaal nog wel vond meevallen”, is hij nu gelukkig toch ook overtuigd van de noodzaak van de heraanleg ervan. We hadden ergens de stille hoop dat er – in het verlengde van het eerste vernieuwde gedeelte (vanuit het centrum) – twee eenrichtingsfietspaden aan beide zijden van de straat zouden komen, maar dat bleek slechts een nobele gedachte. Het blijft een dubbelrichtingsfietspad aan één zijde: er komt met andere woorden geen volledige heraanleg van de Mortselsesteenweg. Als argument wordt gesteld dat dat stuk van de Mortselsesteenweg “nu niet op de planning van de nutsmaatschappijen staat”. Dat zou pas voor 2025 zijn en dan zou de volledige straat heraangelegd kunnen worden. Jammer genoeg dubbel werk dus en hoe dan ook onvermijdelijk een deel weggegooid geld als u het ons vraagt … Wat de financiën betreft, ligt de Mortselsesteenweg net als de Lintsesteenweg (zie het stukje hierboven) op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) en komt de heraanleg van het fietspad dus in aanmerking voor subsidies van het provinciale Fietsfonds (tot 80% terugbetaling van de investering). Het gemeentebestuur gaat een aanvraag indienen, maar een fietspad aan één zijde maakt minder kans dan een fietspad aan beide zijden … De materiaalkeuze (liefst asfalt, stellen we voor) en het aantal fietsers (1100 per dag op de Mortselsesteenweg) zijn alleszins belangrijke voorwaarden om de subsidies binnen te rijven.

Voor het nieuwe fietspad wordt er gedacht aan een breedte van 2,50 meter en een groene bufferzone met bomen en verlichtingspalen van 2,60 meter tussen de autorijweg en het fietspad. Op het eerste gezicht een aanpak die conform is aan de aanbevelingen voor een veilig en aangenaam fietspad … maar geen voetpad aan die zijde.  Men gaat trachten om de werken aan dit fietspad af te ronden tegen de start van het schooljaar op 1 september 2018.


Start nu met een renovatie-audit van je woning!

In het kader van de strijd tegen de opwarming van de aarde loopt op provinciaal niveau de campagne ‘Klimaatneutrale Organisatie 2020’. De gemeente Hove is daarin mee gestapt (onder meer via het zogenaamde Burgemeestersconvenant). In dat kader biedt de intercommunale Igean samen met de energiecoöperatie ZuidtrAnt een renovatie-audit van je woning aan. Die bedraagt normaal gezien 450 euro (exclusief btw), maar op de laatste gemeenteraad is er unaniem beslist om dit bedrag vanuit de gemeente te subsidiëren met 225 euro. De subsidie wordt uitbetaald als er na de audit ook effectief verbeteringswerken (dubbele beglazing, isolatie, …) worden uitgevoerd.

Ondanks de subsidiëring blijft het uiteindelijke bedrag van de audit toch nog redelijk hoog. Daarom heeft Hove Beweegt voorgesteld om als gemeente de piste van de zogenaamde ‘energiesnoeiers’ te onderzoeken, een sociaal project in de energiemarkt gericht op energiebesparingen en energiescans bij financieel kwetsbare doelgroepen. Het college zal nu nagaan of het mogelijk is om daaraan te participeren.

Budgettair zal de gemeente gebruikmaken van het bedrag dat tot nu toe enkel was voorbehouden voor de subsidiëring van de installatie van zonneboilers of groendaken op de eigen woning. Daar is nog behoorlijk wat budget beschikbaar omdat er nog niet zoveel aanvragen zijn geweest. De installatie van zonneboilers wordt door de gemeente voor 15% gefinancierd met een maximumbedrag van 500 euro. De afgelopen 3 jaar waren er gemiddeld 4 aanvragen per jaar. Voor de groendaken ging het om gemiddeld 2 aanvragen per jaar. Aarzel dus zeker niet om je aanvraag in te dienen!


Persbericht Hove Beweegt - 14 september 2016

Filip Craen volgt Dirk Arts op als voorzitter Hove Beweegt

Na meer dan 20 jaar voorzitterschap van Hove Beweegt geeft Dirk Arts (57) de fakkel vol vertrouwen door aan Filip Craen (46), die unaniem door de leden van Hove Beweegt als opvolger werd verkozen. Filip Craen, Bruggeling van afkomst en sinds 2004 gelukkige Hovenaar, is getrouwd met Catheline Van den Bossche en papa van Elias, Anna en Olivia. Hij is jurist van opleiding en werkt als HR-manager in de verzekeringswereld. De afgelopen 5 jaar was hij lid van het energieke oudercomité van de Rodenbachschool, waarvan de laatste 4 jaar als voorzitter. En nu dus de stap naar de lokale politiek. Craen: “Open, Sociaal, Groen blijft nadrukkelijk de leuze van Hove Beweegt, met een politieke insteek, geschraagd door niet-partijgebonden leden en mensen van Groen en Sp-a. We willen vanuit ons DNA nieuwe, inhoudelijke accenten leggen en nieuwe mensen aanspreken, die met mildheid, solidariteit, enthousiasme en verontwaardiging waar nodig, Hove Beweegt 2.0 gestalte geven. Hove Beweegt wil en moet met zijn unieke karakter van beweging én politieke partij, de drempel verlagen om mensen hun engagement makkelijker te laten realiseren.” Een foto van de vorige en de nieuwe voorzitter is bijgevoegd bij dit persbericht. Dirk Arts staat links op de foto en Filip Craen rechts.


 


Persbericht Hove Beweegt

 

Hove: politieke consensus over renovatie van Dienstencentrum 'ten Hove', maar CD&V-Open VLD tegen

 

Maandenlang was er gehakketak tussen de meerderheidspartijen N-VA en PH7 over het al dan niet aanpassen en renoveren van het Dienstencentrum van Hove, dat 25 jaar geleden door het OCMW werd opgericht. Maar op de OCMW-raad van 23 juni 2015 legde OCMW-voorzitter Goedele Breyne een concept voor de renovatie (en beperkte uitbreiding) van het Dienstencentrum voor, waar ook de N-VA bij monde van Walter Witvrouwen zich gunstig over uitsprak. Al was het – wat de N-VA betreft – schoorvoetend op het financiële vlak: de raming van de uitvoering van het concept bedraagt 225.000 €.

Toch probeerde de CD&V-Open VLD-fractie, bij monde van Gert Denollet, de beslissing nog te blokkeren door procedurefouten in te roepen. Dus stemden de 'Fans van Hove' tegen. PH7, N-VA en Hove Beweegt stemden voor. Gie Goyvaerts (OCMW-raadslid Hove Beweegt) licht het standpunt van Hove Beweegt toe: "Wat Hove Beweegt betreft hebben we de beslissing over het Dienstencentrum goedgekeurd in de hoop dat dit concept – en de uitvoering ervan – verder door beide meerderheidspartijen gedragen wordt. Dit is onze gemeente jammer genoeg al lang geen zekerheid meer."

Dezelfde OCMW- Raad keurde ook een voorstel van 'Actieplan Kinderarmoede', geïnspireerd op een tekst van Hove Beweegt, unaniem goed.  Ook werd de vaststelling van de Jaarrekening 2014 van het OCMW goedgekeurd. De OCMW-raad besliste eveneens niet in te gaan op het voorstel tot participatie aan een (vrij grootschalige) regionale instelling thuiszorg, maar – minstens tot nader order – de thuiszorg van het OCMW Hove verder te laten functioneren in het kader van KINA.

 Verdere info: Diederik Vandendriessche (persverantwoordelijke Hove Beweegt) – tel. 0475 22 08 160475 22 08 16


 Persbericht Hove Beweegt


 

Treurnis bij het afscheid van de oude, zieke bomen

Heraanleg Geelhandlaan lijkt een maat voor niets

 

Het is zover! De heraanleg van de eerbiedwaardige Geelhandlaan in het centrum van Hove komt geleidelijk aan op gang. Een waardig afscheid van zo’n indrukwekkende dreef is zeker gepast. Een respectvol afscheid voor 70 jaar dienst op de laan tussen kerk en kapitaal (inmiddels tussen kerk en staat, want de baron in kasteel Weyninckhoven is ingeruild voor de burgemeester…). Hove Beweegt gaat dan ook graag in op de uitnodiging van het gemeentebestuur om de bomen komende zaterdag te versieren, vlak voor de kapwerken van start gaan. Een omsluiering met een rouwdoek is het minste wat deze bomen verdienen.

Met Hove Beweegt

 • treuren we bij het afscheid van de zieke, oude bomen, maar
 • vrezen we voor een zwakke heraanleg, want
  • de fietspaden en voetpaden worden wel vernieuwd, maar blijven bijna even smal
  • de vernieuwing van het rioleringsstelsel wordt niet grondig aangepakt
  • de bomen krijgen nauwelijks meer ruimte en zeker geen betere ruimte… Binnen enkele jaren
   groeien de wortels weer door de oude betonnen, versleten rioolbuizen
  • de oude betonbaan blijft even breed
  • de kruispunten worden er niet fietsvriendelijker op

Wat is dan de meerwaarde van de heraanleg?

Het is een hypotheek op de toekomst: binnen de 30 jaar staan we weer voor hetzelfde dilemma: de bomen zullen weer in de riolering groeien. Moeten onze kinderen en kleinkinderen ze dan weer rooien? Alle kosten van vandaag worden dan weer op de belastingbetaler verrekend. Niet echt een duurzaam beleid, als u het ons vraagt…

Twee keer betalen voor hetzelfde resultaat!

Beter nu volledig en goed: 1 keer wat meer betalen in plaats van half werk! “Het huidige college wilde besparen op de kosten voor de heraanleg en ging ervan uit dat 1 miljoen euro voldoende zou zijn”, aldus gemeenteraadslid Jo Ampe. “Inmiddels is al gebleken dat de kosten minstens zullen oplopen tot 1,5 miljoen euro, maar de kwaliteit zal niet navenant zijn als men geen grondige ingrepen doet. De heraanleg van de Geelhandlaan blijft dus in hetzelfde bedje ziek.”

 

Meer info: Diederik Vandendriessche, persverantwoordelijke Hove Beweegt (0475 22 08 160475 22 08 16) 
 zondag 25 januari

Wie de speech van Dirk Arts, voorzitter van Hove Beweegt vzw, wil nalezen, kan hier terecht

nieuwjaarsspeech 2015.pdf
 Persbericht Hove Beweegt

N-VA blokkeert het OCMW van Hove


De OCMW-raad van Hove van 18 november 2014 begon met een toelichting door Hélène Ariën, Monique Slaets en Piet Vernimmen (alle drie ex-OCMW-voorzitters, respectievelijk van Open VLD- en CD&V-signatuur) over het advies van de Ouderenraad met betrekking tot het Dienstencentrum 'ten Hove', dat door het OCMW wordt beheerd. De Ouderenadviesraad stelt vast dat een “toekomstgerichte vernieuwing en uitbreiding” nodig is om het Dienstencentrum zijn opdrachten te laten vervullen – in eerste instantie de rol van 'aantrekkelijk ontmoetingscentrum'. Het advies is duidelijk overdacht en gemotiveerd.

 

Nauwelijks hebben de drie ex-OCMW-voorzitters het lokaal verlaten of de CD&V/Open VLD-fractie vindt een uitbreiding niet aan de orde 'omdat de behoeften niet duidelijk zijn en er geen budget beschikbaar is’ (overigens is er geen concreet plan, noch een raming). De NVA sluit zich daarbij aan.

Hove Beweegt pleit nog voor het verder zetten van de OCMW-werkgroep, met de bedoeling toch tot een concreet voorstel te komen dat als basis kan dienen voor een correcte raming van de kosten van een dergelijke vernieuwing en uitbreiding. Er volgt echter geen duidelijke beslissing.

 

Dan komt het budget 2015 en de aangepaste meerjarenplanning op tafel: het budget gaat uit van een gemeentelijke bijdrage van 850.000 €, een verhoging met 20.000 € ten opzichte van dit jaar.

De CD&V/Open VLD-fractie onthoudt zich, omdat zij geen weerspiegeling zien van de integratie van OCMW en gemeente.

Hove Beweegt onthoudt zich omdat het budget onvoldoende rekening houdt met 3 evoluties: manifest toenemende behoeften, stijgende prijzen voor energie en huisvesting en de effecten van regeringsbeslissingen (ook al zijn de gevolgen van de Vlaamse en federale regeerakkoorden vooralsnog moeilijk becijferbaar, maar ook dat dient aan te zetten tot voorzichtigheid).

De fractie PH7 staat achter het voorgelegde budget.

Tot ieders verbazing onthoudt ook de enige aanwezige NVA-vertegenwoordiger zich omdat zij “daartoe instructies had gekregen”. Zij wil deze afkeuring van het voorgestelde budget niet motiveren. In de wandelgangen wordt gezegd dat de NVA geen verhoging wil van de gemeentelijke bijdrage. Formeel is het budget – met 5 onthoudingen en 3 stemmen voor – wel goedgekeurd.

 

Quote Gie Goyvaerts, OCMW-raadslid Hove Beweegt: “CD&V/Open VLD hebben het nog steeds moeilijk met het feit niet meer de bepalende factor te zijn in het gemeentelijk beleid, net zoals de NVA nog niet geleerd heeft dat wel te zijn.”

 

 

Voor bijkomende info kunt u contact opnemen met Diederik Vandendriessche, persverantwoordelijke Hove Beweegt (diederik.vandendriessche@telenet.be of 0475/22.08.16


 


 


 

Persbericht Hove Beweegt

N-VA en CD&V/Open VLD tegen uitbreiding van het Dienstencentrum 'ten Hove'

Op de OCMW-Raad van Hove op 15 oktober 2014 werd het rapport van de Werkgroep 'Toekomst Dienstencentrum' voorgelegd. De werkgroep, waaraan alle fracties van de OCMW-raad deelnamen, komt tot de vaststelling dat, wil men de aantrekkelijkheid en functionaliteit van het Dienstencentrum verzekeren, een uitbreiding met 150 m² ten opzichte van de huidige 320 m² nodig is. Het gebouw is intussen ook al 25 jaar oud.

Het Dienstencentrum 'ten Hove' biedt niet alleen een grote diversiteit aan activiteiten voor ouderen, maar ook wekelijks een 100-tal warme maaltijden, pedicure en andere diensten. Een recente enquête wees uit dat meer dan 1 op de 3 van alle 80+ers in Hove regelmatig aan de activiteiten van het Dienstencentrum deelneemt. Het Dienstencentrum heeft een belangrijke functie als ontmoetingscentrum voor ouderen.

OCMW-voorzitter Goedele Breyne (PH7) pleit voor deze uitbreiding, gezien het succes van het Dienstencentrum, dat "uit zijn voegen dreigt te barsten"; zij geeft toe dat over het benodigde budget - geraamd tussen € 400.000 en 500.000 - nog niet werd gesproken in het schepencollege. Coalitiepartner N-VA wil hier echter niet van horen.

Tijdens de discussie blijken N-VA en oppositiepartij CD&V/Open VLD het roerend eens: beide partijen zijn tegen een uitbreiding en aanvaarden enkel een renovatie van het bestaande gebouw.

De N-VA wenst geen uitbreiding "omdat de behoeften niet zijn aangetoond". Desgevraagd blijkt de NVA-vertegenwoordigster echter niet op de hoogte van de huidige activiteiten van het Dienstencentrum.

Ook de CD&V/Open VLD-fractie meent dat de toekomstige behoeften onvoldoende gekend zijn en dat de gemeente over voldoende lokalen beschikt, om de door het Dienstencentrum georganiseerde activiteiten elders te laten plaatsvinden, al kan dit dan wel een verlies aan subsidies meebrengen. CD&V/Open VLD vindt overigens dat het accent in het OCMW-beleid teveel op ouderen ligt.

De fractie Hove Beweegt is het eens met een uitbreiding, die zowel de (groeiende) ontmoetingsfunctie, de activiteiten en de dienstverlening moet ondersteunen.

Er kwam geen stemming over dit punt: de ouderenadviesraad wordt gevraagd hieromtrent advies te geven op de volgende OCMW-raad. Aan het OCMW van Boechout wordt gevraagd of zij interesse hebben in samenwerking met het Dienstencentrum 'ten Hove'.

Voor meer informatie: OCMW-raadslid Gie Goyvaerts (0476 90 79 290476 90 79 29 of gie.goyvaerts@hotmail.be)

 

nr 68 - oktober  2014   lees hem hier

Enkele impressies van 27 april

Update: Nu ook met beelden

 


 Start to LETS!

Graag informeren we jullie over een recent initiatief van enkele mensen om in regio Kontich
een LETS-groep op te starten. LETS staat voor “Local Exchange and Trading System”.
Het komt er eigenlijk gewoon op neer dat we met een aantal gezinnen in de regio
op vrijwilligersbasis eenvoudig diensten willen uitwisselen en goederen ruilen zonder Euro
maar toch met een waardering. Een concreet voorbeeld: Ik ga iemands computer repareren of babysitten, in ruil komt iemand anders uit de groep mijn rozen vakkundig knippen of helpen bij het communiefeest.
Meer info op: www.letsvlaanderen.be of de flyer die je hier kan downloaden.
Heb je interesse om te weten hoe LETS jouw leven aangenamer kan maken of om op termijn aan te sluiten bij deze groep? Kom dan op vrijdag 28 februari naar onze info-avond om 20u in zaal Sint-Jan van de bibliotheek van Kontich centrum op het Sint-Jansplein.
Als je wil komen, graag voor 25 februari te bevestigen bij:
jelle.pelfrene@gmail.com of gsm 0486/200 771.

met medewerking van Transitie Kontich-Waarloos-Hove


zondag 9 februari

Wie de speech van Dirk Arts, voorzitter van Hove Beweegt vzw, wil nalezen, kan hem hier downloaden als pdf.


Hove Beweegt viert 20e verjaardag (uit GVA):De politieke beweging Hove  Beweegt bestaat twintig jaar. "We zijn een groep van vrienden die dezelfde visie op de samenleving deelt", zegt Diederik Vandendriessche.

"Een zootje ongeregeld. Zo noemde wijlen Frank Swaelen onze beweging in het begin. Ik denk dat we inmiddels bewezen hebben dat we dat allesbehalve zijn.
Twintig jaar later bestaan we nog steeds en bij de verkiezingen van 2006 waren we zelfs de grootste politieke partij in onze gemeente, met iets meer dan 26% van de stemmen", zegt voorzitter Dirk Arts.

"Aan de oorsprong van Hove  Beweegt lag het ongenoegen dat bij velen leefde over de jarenlange hegemonie van de CVP en later CD&V, die eigenlijk niet meer deden dan de gemeente beheren in plaats van een echt beleid te voeren.
Ook de sluiting van drie jeugdhuizen en het verdwijnen van Opbouwwerk, dat met zijn krant De Hovenier de luis in de pels was van de toenmalige CVP-besturen, hebben hun rol gespeeld bij het ontstaan van onze beweging.
Bob Docx, Kris Van de Vijver, Andre Wouters, Mieke d'Hondt en Gie Goyvaerts van Opbouwwerk en Frank Thiels, Peter Van Nuland en Jo Offeciers van de toenmalige Pomp waren de mannen van het eerste uur. Het waren onafhankelijken die niet tot een of andere partij behoorden. Pas iets later zijn partijen als SP en Agalev mee op de kar gesprongen."

Hove Beweegt nam de voorbije twintig jaar deel aan vier verkiezingen. Drie keer werd het oppositie, één keer bestuursverantwoordelijkheid. "Bij elke verkiezing wonnen we telkens één zetel, terwijl CVP en later CD&V er telkens één verloor. Het illustreert de geleidelijke ommekeer in onze gemeente. De Hovenaar bleek nood te hebben aan een nieuw soort politiek en vooral ook aan nieuwe gezichten in het bestuur", zegt gemeenteraadslid Diederik Vandendriessche. Nu zetelt de partij opnieuw in de oppositie.

Op zondag 9 februari organiseert Hove  Beweegt een dorpskernwandeling (14 u.) en vanaf 16 uur een receptie in de Markgraaf.


Hove Beweegt wenst u vredevolle eindejaarsdagen en een fantastisch 2014!
Laten we er in 2014 een positief jaar van maken, met mildheid en solidariteit, maar met oprechte verontwaardiging waar nodig!

Persbericht Hove Beweegt

Consternatie in Hove: geen budget voor het OCMW in 2014!

Verrassing op de OCMW-raad van 10 december 2013 in Hove: het samen met de agenda voorgelegde Budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019 worden door OCMW-voorzitter Goedele Breyne zelf van de agenda gehaald!

De reden: het college is het niet eens geraakt over de door het OCMW gevraagde 'gemeentelijke bijdrage' in het OCMW-budget, dus het had geen zin in de OCMW-raad iets goed te keuren dat daarna toch in het college en/of in de gemeenteraad zou worden afgekeurd.

De N-VA-PH7-meerderheid zit daarmee in een zelf gecreëerde impasse, omdat beide coalitiepartners niet tot een compromis kunnen komen. De N-VA bleef zelfs afwezig op een ultiem verzoeningsoverleg op maandag 9 december, waartoe ze door de OCMW-voorzitter waren uitgenodigd.

Het gevolg hiervan is dat het OCMW zal moeten starten met maandelijkse 'voorlopige twaalfden': geen situatie die lang mag aanslepen.

Op de OCMW-raad kon Walter Witvrouwen voor de N-VA-fractie enkel het gebrek aan verstandhouding binnen de meerderheid vaststellen en engageerde zich slechts tot 'het bijspringen als het OCMW tekortkomt'. De CD&V-Open VLD-fractie reageerde met verbazing over deze gang van zaken.

Hove Beweegt, bij monde van Gie Goyvaerts, dankte de OCMW-ontvanger, de OCMW-secretaris en de medewerkers voor het leveren van een degelijk ontwerpbudget, maar noemde het blokkeren van de gemeentelijke bijdrage “onbehoorlijk bestuur”. Hij kwalificeerde de afwezigheid van een politiek compromis als “wanbeleid” van de N-VA-PH7-meerderheid.

 

Citaat OCMW-raadslid Gie Goyvaerts (Hove Beweegt): “Het blokkeren van een gemeentelijke bijdrage voor het OCMW is een daad van onbehoorlijk bestuur en van wanbeleid vanwege N-VA en PH7.”

Voor meer informatie:

- Gie Goyvaerts (OCMW-raadslid): 0476 90 79 290476 90 79 29 of gie.goyvaerts@hotmail.com

- Diederik Vandendriessche (persverantwoordelijke Hove Beweegt): 0475 22 08 160475 22 08 16 of diederik.vandendriessche@telenet.be


De Nieuwe Beweeger

Klik hier als je de nieuwe Beweeger (november 2013) online wil lezen of wil downloaden als pdf.


Nu ook in uw buurt:

Op 14 december 2013 wordt het eerste REPAIR CAFE in onze regio georganiseerd. Het is een samenwerking tussen vrijwilligers uit Mortsel, Hove, Edegem en Kontich. Het gaat door in KONTICH  in de ABRAHAM HANSSCHOOL  van 14 tot 17 u.

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten, waarop buurtgenoten elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Dit gaat van kleding tot elektrische apparaten, meubels en zelfs fietsen en computers. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan samen met de (vrijwillige) deskundigen, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden, … aan de slag. In het Repair Café is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke herstellingen uit te voeren.
In het Repair Café leren bezoekers dat herstelling een goed alternatief voor weggooien is, en dat dit alternatief ook voor hen bereikbaar is. Het Repair Café helpt zo de afvalberg te verkleinen. Daarnaast draagt het bij aan een mentaliteitsverandering, die nodig is om mensen warm te maken voor een duurzame samenleving. Tot slot is het Repair Café ook een sociaal evenement: buurtgenoten ontmoeten elkaar op een nieuwe, verrassende manier. Dat leidt tot nieuwe contacten in de buurt en bevordert de sociale cohesie.
Je kunt je aanmelden als vrijwilliger via mail:  kontich@transitie.be

Meer info: www.repaircafe.be


 

Reactie Hove Beweegt op breuk Hovese coalitie NV-A / PH-7

De breuk in de meerderheid is geen ‘storm in een glas water’

Met ongeloof neemt Hove Beweegt akte van het negatieve politieke theaterspel dat maandagavond (23 september 2013) op de gemeenteraad werd opgevoerd. De onderlinge wrevel tussen de beide coalitiepartners, die blijkbaar al een tijdje sluimerend aanwezig was, kende tijdens de afgelopen gemeenteraad een openlijk dieptepunt: in een geforceerde stemming van oppositiepartij ‘Fan van Hove’ (CD&V/Open VLD) met betrekking tot de organisatie / integratie van de lokale OCMW-werking stonden beide bestuurspartijen lijnrecht tegenover elkaar.
Fan van Hove profiteerde van deze situatie en haalde opportunistisch haar slag thuis met een wisselmeerderheid met NV-A, tegen de wil in van PH-7, dat uiteindelijk toch in deze bestuursploeg met Goedele Breyne het OCMW-voorzitterschap en het schepenambt van Sociale Zaken (Ouderenbeleid, Gelijke kansenbeleid, Emancipatiebeleid, Gezondheidsbeleid) levert! Van enige collegialiteit en loyaliteit is duidelijk geen sprake meer, hoewel NV-A-schepen Herrebout zei dat “de NV-A een partij van loyalisten is”...
Hove Beweegt vindt het belangrijk dat het thema van de integratie van gemeentediensten en diensten van het OCMW gepaard gaat met een inhoudelijk debat. Inspraak en een gezamenlijke uitwerking zijn noodzakelijk op verschillende niveaus, zowel politiek (OCMW-raad en gemeenteraad) als op het niveau van de leidende ambtenaren, de secretarissen, het managementteam en het personeel. Zo’n grote verandering opleggen zonder overleg, zonder enige voorafgaande communicatie is voor ons een brug te ver. Zonder een langetermijnproces kan een dergelijk plan niet ingebed geraken. Wat de meerwaarde is van het voorstel in termen van dienstverlening, organisatie en financiën blijft onduidelijk. De samenvoeging van OCMW en gemeente lijkt eerder een doelstelling op zich dan een middel om de dienstverlening te verbeteren.

Fractieleidster Anne Van Put: “Hove Beweegt is geschokt dat coalitiepartner NV-A de breuk in de coalitie bij monde van haar woordvoerder Walter Witvrouwen in de pers afdoet als een ‘storm in een glas water’. Een meerderheid die al na negen (9!) maanden uit elkaar valt, heeft een ernstig probleem. Deze bestuursploeg moet wel nog gedurende 5,5 jaar samen door dezelfde deur kunnen. We vragen ons af op welke basis de huidige meerderheid een deftig beleidsplan kan opstellen. Nochtans moet dat eind november al klaar zijn.”
Na 9 maanden worden de interne ruzies in de coalitie van NV-A en PH7 openlijk op de straatstenen uitgevochten, zonder dat er nog maar een serieuze beleidsnota of meerjarenplan op tafel ligt, laat staan dat er sprake is van een uitgewerkt plan voor de Beleids- en Beheerscyclus (BBC), die tegen het einde van het jaar op tafel moet liggen.
Hove Beweegt betreurt deze gang van zaken en vreest de volgende 5 jaren een politieke impasse zonder enige daadkracht of degelijk beleid. OCMW-raadslid Gie Goyvaerts: “Hiervan zal uiteindelijk enkel de dienstverlening aan de Hovenaar het slachtoffer worden. Wij vragen alle partijen om zich te bezinnen en de democratische regels voor het besturen van een gemeente niet uit te hollen.”

Graag geven we nog mee dat de aangebrachte punten van Hove Beweegt op deze gemeenteraad:
- een communicatiebeleidsplan voor de gemeente Hove
- fietsoversteek ter hoogte van de spoorwegbrug aan de Edegemsestraat
- scholenactie voor de Car Free Day
alle positief werden onthaald en dat wij met onze fractie er kritisch zullen blijven op toezien dat het opgebouwde sociale en duurzame beleid uit de vorige legislatuur niet wordt weggespoeld door het huidige NV-A / PH 7 bestuur.
 
Citaat Anne Van Put (fractieleidster Hove Beweegt): “Hove Beweegt is geschokt dat coalitiepartner NV-A de breuk in de coalitie in de pers afdoet als een ‘storm in een glas water’.”

Voor meer informatie kunt u terecht bij Anne Van Put (fractieleidster Hove Beweegt) op het nummer 0473 78 33 950473 78 33 95.


Nieuwe aanpak Kleine Beweeger

U krijgt de Kleine Beweeger NA de gemeenteraad. Op deze wijze kunnen we u direct feedback geven op de interpellaties van Hove Beweegt. Enkele langere artikels zullen we in de toekomst verder uitwerken op onze website, met mogelijke verwijzing naar aanverwante artikels / vroegere Beweegers; zo gaat interessante achtergrondinfo niet verloren. En de dag-op-dag nieuwsjes kan je via onze facebookpagina volgen!

De Kleine Beweeger, terug van weggeweest


 

De verkiezingen zijn achter de rug en we hebben het met Hove Beweegt wel goed gedaan, maar niet goed genoeg. De 1.250 stemmen voor Hove Beweegt ( = 21,6%) leveren ons 4 zetels op in de gemeenteraad. We hebben hiermee jammer genoeg geen coalitie kunnen maken en zetelen de volgende zes jaren in de oppositie. We gaan de tijd nemen om alles rustig te laten bezinken. De ontgoocheling is groot maar wij staan klaar voor de uitdaging met een fantastisch team.


Voor de nieuwe gemeenteraad zullen zowel Jo Ampe als Hilde Van Driessche, Anne Van Put (fractievoorzitter) en Diederik Vandendriessche zetelen. Voor de OCMW-raad starten Gie Goyvaerts en Nelly D’haene-Bellens. Na drie jaar nemen Greet Bertels-Van Ingelghem en Tinne Hoes de fakkel over.

De ganse ploeg is erg strijdvaardig. De Kracht van Hoop!
Archief...!!cid_image003_jpg@01CE5A31.jpg!!!cid_image003_jpg@01CE5A31.jpg!